องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ตั้งอยู่ เลขที่ 34/3 ถนนตรัง-สิเกา หมู่ที่ 2 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000 โทร.075-278078 โทรสาร.075-278221

นายสรวุฒิ นาคะพงศ์

นายก อบต.นาโต๊ะหมิง

093-6211133

นางสาวอรพินท์ บุษบา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

081-9791369

  • วิสัยทัศน์

    โครงสร้างพื้นฐานสะดวก การศึกษาเข้มแข็ง เศรษฐกิจมั่นคง แหล่งท่องเที่ยวเชิงนุรักษ์ ชุมชนน่าอยู่

ข่าวสารชาวอบต.นาโต๊ะหมิง

กิจกรรมชาวอบต.นาโต๊ะหมิง

สื่อ ประชาสัมพันธ์

พี่น้อง อบต.นาโต๊ะหมิง เราดูแล

6
หมู่
5,474
ประชากร
41
ตร.กม