องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง

34/3 ถนนตรัง-สิเกา หมู่ที่ 2 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ : 075-278078 โทรสาร : 075-278221
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : natoeming6920107ming@gmail.com