Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
สายด่วน นายก อบต.นาโต๊ะหมิง โทร. 093-6211133 เลขที่ 34/3 ถ.ตรัง-สิเกา ม.2 บ.บ้านโคกหว้าน ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000 โทร.075-278078 โทรสาร.075-278221
เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
  การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
  มาตรฐานการให้บริการ
  แบบประเมินความพึงพอใจ
  งานร้องเรียน/ร้องทุกข์
  คำร้องทั่วไป
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ร้องเรียนเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน
 
แผนงาน
 
  ข้อบัญญัติท้องถิ่น
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนการป้องกันการทุจริต
  การจัดการองค์ความรู้
  คู่มือบริการประชาชน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แผ่นพับประชาสัมพันธ์
  แผนบริหารความสี่ยง
  E-SERVICE
  นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 
รายงาน
 
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการตรวจสอบภายใน
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
น้อย
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙
 
  ประมวลภาพกิจกรรม
23 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น.อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง จัดโครงการปล่อยพันธุ์ปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566 ณ คลองผันน้ำโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง หมู่ที่ 1 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยนายสรวุฒิ นาคะพงศ์ นายก อบต.โต๊ะหมิง กล่าวรายงาน ต่อนายถนอมพงศ์ หลีกภัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง เขต 1 ซึ่งเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วย,ปลัดอาวุโสผู้แทนนายอำเภอเมืองตรัง,ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจังหวัดตรัง, สนง.ชลประทานขนาดใหญ่ที่ 16 ,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโต๊ะหมิง,ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,อถล.,อสม,ประชาชนตำบลนาโต๊ะหมิงและเจ้าหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ร่วมโครงการฯ
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 21 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 23 ตุลาคม 2566
รายละเอียดกิจกรรม :

ประมวลภาพกิจกรรม 23 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น.อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง จัดโครงการปล่อยพันธุ์ปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566 ณ คลองผันน้ำโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง หมู่ที่ 1 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยนายสรวุฒิ นาคะพงศ์ นายก อบต.โต๊ะหมิง กล่าวรายงาน ต่อนายถนอมพงศ์ หลีกภัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง เขต 1 ซึ่งเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วย,ปลัดอาวุโสผู้แทนนายอำเภอเมืองตรัง,ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจังหวัดตรัง, สนง.ชลประทานขนาดใหญ่ที่ 16 ,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโต๊ะหมิง,ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,อถล.,อสม,ประชาชนตำบลนาโต๊ะหมิงและเจ้าหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ร่วมโครงการฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
เลขที่ ๓๔/๓ ถ.ตรัง-สิเกา ม.๒ บ.บ้านโคกหว้าน ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ๙๒๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๗๕-๒๗๘๐๗๘ โทรสาร : ๐๗๕-๒๗๘๒๒๑
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : natoeming6920107ming@gmail.com
Copyright © 2016. www.natoeming.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs