Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
สายด่วน นายก อบต.นาโต๊ะหมิง โทร. 093-6211133 เลขที่ 34/3 ถ.ตรัง-สิเกา ม.2 บ.บ้านโคกหว้าน ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000 โทร.075-278078 โทรสาร.075-278221
เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
  การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
  มาตรฐานการให้บริการ
  แบบประเมินความพึงพอใจ
  งานร้องเรียน/ร้องทุกข์
  คำร้องทั่วไป
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ร้องเรียนเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน
 
แผนงาน
 
  ข้อบัญญัติท้องถิ่น
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนการป้องกันการทุจริต
  การจัดการองค์ความรู้
  คู่มือบริการประชาชน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แผ่นพับประชาสัมพันธ์
  แผนบริหารความสี่ยง
  E-SERVICE
  นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 
รายงาน
 
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการตรวจสอบภายใน
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
น้อย
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
มาตรการป้องกันเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจาก #โรคไข้หวัดใหญ่ #โรคไข้หวัดใหญ่ เกิดจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenza virus) สามารถจำแนกออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ ชนิด A , B และ C โดยพบมากที่สุด คือ ไข้หวัดใหญ่ ชนิด A(H1N1) (H3N2) รองลงมาได้แก่ ชนิด B ส่วน C นั้นมีความรุนแรงน้อยและไม่มีความสำคัญในการแพร่ระบาด ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่พบมากที่สุดใน ฤดูฝน รองลง คือในฤดูหนาว ไข้หวัดใหญ่จะมีภาวะแทรกซ้อนได้บ่อย และโดยทั่วไปอาการจะรุนแรงและยาวนานกว่าไข้หวัดธรรมดา โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงถึงชีวิตได้เช่นปอดบวม ดังนั้นหากสามารถแยกไข้หวัดใหญ่ออกจากไข้หวัดธรรมดาได้ก็จะช่วยให้ดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงได้ดีขึ้น (ดู : 19) 1 ก.ย. 2566
ผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 15) 22 ส.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง ผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์ฏารบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 18) 22 ส.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ 🔊🔊 ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง มีความจำเป็นจะต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ในวันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 17.00 น. โดยมีพื้นที่ไฟฟ้าดับดังนี้ -ทางหลวงหมายเลข 4046 ถนนตรัง-สิเกา สี่แยกองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ฝั่งขวา ถึง บริษัทไทยเทครับเบอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด ฝั่งขวาทาง รวมไลน์แยกขวาทางทั้งหมด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้ไฟฟ้า ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ (ดู : 19) 21 ส.ค. 2566
กระทรวงมหาดไทย ประกาศความสำเร็จการจัดการขยะอาหารจากครัวเรือนเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และบรรลุเป้าหมายประเทศไทยที่ยั่งยืน (ดู : 18) 4 ส.ค. 2566
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์คะ🙏🙏 อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง รับโอนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา - นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก. - นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์สำนักงาน 075-278078 ต่อ 11 (ดู : 17) 26 ก.ค. 2566
แผนการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 #ให้ประชาชนตำบลนาโต๊ะหมิงที่ได้รับการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวไว้แล้ว ‼️ โปรดให้ความร่วมมือ ‼️ ในการจับสัตว์เลี้ยงและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการให้บริการ#ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่สัตว์เลี้ยงของท่าน #ฟรี ไม่ค่าใช้จ่าย บริการฉีดวัคซีนถึงบ้านท่าน ในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดค่ะ🐶🐱🐈🐕‍🦺 ติดตามสอบถามรายละเอียดได้ที่ ☎️ 082-4396658 🙏🙏🙏 (ดู : 16) 18 ก.ค. 2566
“ไข้เลือดออก” ภัยร้ายอันตรายถึงชีวิต ป้องกันได้ ด้วยการ เก็บบ้าน (ให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงเกาะพัก) เก็บขยะ (กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง) เก็บน้ำ (ปิดฝาให้มิดชิด ไม่ให้ยุงวางไข่) *** คำเตือน*** อย่าซื้อยากินเอง โดยเฉพาะยาในกลุ่ม NSAIDs เช่น ยาแอสไพริน ไอบูโพรเฟน ไดโคลฟีแนค #โรคไข้เลือดออก (ดู : 42) 14 ก.ค. 2566
ประกาศแจ้ง วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 - 16.30 น. #น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล เนื่องจากจะมีการปรับปรุงล้างถังน้ำประปาหมู่บ้าน -ระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ 6 (คลองสว่าง - ไสใหญ่) -ระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ 6 (บ้านนายนวย) ขอให้ประชาชน ที่จะใช้ประปาหน่วยดังกล่าว ได้สำรองน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอ เนื่องจากวันดังกล่าวจะมีการปิดระบบประปา หากดำเนินการเเล้วเสร็จ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง จะเร่งทำการจ่ายน้ำตามปกติ อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ขออภัยในความไม่สะดวก ณ ที่นี้ด้วย (ดู : 23) 11 ก.ค. 2566
โทรสารในราชการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง ด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง ได้ติดตามสภาวะอากาศและ พิจารณาปัจจัยเสี่ยง กอปรกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่ ๒ (๒๖/๒๕๖๖) ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๕.๐๐ น. แจ้งว่า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคใต้และทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้ ทำให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนมากขึ้นและมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล โดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง ๒-๓ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๓ เมตร ขอให้ชาวเรือ ระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณฝนฟ้าคะนอง สําหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามัน ควรงดออกจากฝั่ง ระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน - ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และเป็นการเตรียม ความพร้อม ป้องกัน รับมือ และลดผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขัง ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน – 5 กรกฎาคม ๒๕๖๖ (ดู : 21) 9 ก.ค. 2566
ประกาศแจ้ง วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 - 16.30 น. #น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล เนื่องจากจะมีการปรับปรุงล้างถังน้ำประปาหมู่บ้าน -ล้างถังแชมเปญ หมู่ที่ 3 -ระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ 6 (คลองสว่าง - ไสใหญ่) -ระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ 6 (บ้านนายนวย) ขอให้ประชาชน ที่จะใช้ประปาหน่วยดังกล่าว ได้สำรองน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอ เนื่องจากวันดังกล่าวจะมีการปิดระบบประปา หากดำเนินการเเล้วเสร็จ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง จะเร่งทำการจ่ายน้ำตามปกติ อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ขออภัยในความไม่สะดวก ณ ที่นี้ด้วย🙏🙏 (ดู : 22) 3 ก.ค. 2566
แจ้งประชาสัมพันธ์📣📣 เนื่องจากมีฝนตกหนัก ทำให้เกิดน้ำป่าไหลบ่า ท่วมขัง ถนนสายสะพายเคียน หมู่ที่5 ตำบลนาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ทำให้ถนนชำรุด รถไม่สามารถผ่านไป-มาได้ ดังนั้นจึงแจ้งมายังผู้ที่ใช้เส้นทางดังกล่าวโปรดระมัดระวัง โดยให้หลีกเลี่ยงและใช้เส้นทางอื่นเป็นการชั่วคราว ด้วยความห่วงใยจาก อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง (ดู : 23) 2 ก.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้ทุกประเทศทั่วโลก ได้ตระหนักถึงภัยคุกคามของปัญหายาเสพติด ที่มีผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติ ประเทศไทย ในฐานะประเทศสมาชิก ได้ปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกับประชาคมโลกในการต่อต้านยาเสพติด มาตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน คำขวัญวันยาเสพติดโลกประจำปี 2566 ได้แก่ “SAVE ZONE NO NEW FACE พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่เพราะคนรุ่นใหม่ไม่ใช้ยาเสพติด” ดังนั้น อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ขอเชิญชวนประชาชนทุกคน ร่วมกันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยร่วมสวมเสื้อสีขาว เพื่อแสดง พลังต่อต้านยาเสพติด และหากพบเบาะแส สามารถแจ้งที่ เบอร์ 1380 สายด่วน ป.ป.ส. (ดู : 35) 23 มิ.ย. 2566
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนาโต๊ะหมิง (ดู : 46) 22 มิ.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง การกระทำการใดๆในเขตแนวท่อประปาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะกระทำการใดๆ เช่น การขุด, การนำเครื่องจักรกล ฯลฯ ผ่านเขตแนวท่อประปาขององค์การ บริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับท่อประปา ให้แจ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิงก่อนทุกครั้ง หากไม่แจ้งท่านจะต้อง รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยท่านสามารถติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ในเวลาราชการได้ที่ กองช่าง อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรังหรือโทร 0 7527 8078 ต่อ 13 และนอกเวลาราชการ ติดต่อ โทร : 081-5366703 (ดู : 201) 2 มิ.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง พ.ศ.2566 (ดู : 93) 1 มิ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์และเข้าระบบเเจ้งเหตุทางสังคม ปักหมุด หยุดเหตุ บริการแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคมรูปแบบใหม่ ESS Help Me ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม ง่าย สะดวก รวดเร็ว เพียงกดเพิ่มเพื่อน @esshelpme หรือสแกน QR code (ดู : 25) 25 พ.ค. 2566
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง แจ้ง งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา ประมาณ 17.00 น. โดยมีพื้นที่ไฟฟ้าดับดังนี้ -ทางหลวงหมายเลข 4046 ถนนตรัง-สิเกา ช่วงหน้าบริษัท เอเชีย แปซิฟิค พาราวู้ด จำกัด ถึง บริษัทไทยเทค รับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ฝั่งขวาทาง รวมไลน์แยกขวาทั้งหมด หากการปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดไว้ จะจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนเข้าระบบจำหน่ายก่อนทันที ขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้ไฟฟ้า ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ (ดู : 32) 24 พ.ค. 2566
❌ เคล็ดลับการป้องกันตนเองจากยาเสพติด ❌ ❌การสังเกตพฤติกรรมและธรรมชาติผู้ติดยาเสพติด ❌ ‼️ *โทษ *พิษ *ภัย และผลกระทบจากยาเสพติด ‼️ เรามาร่วมแบ่งปันความสุขด้วยการสร้างสังคมไทยเป็นสังคมน่าอยู่👪 ร่วมเป็นหู👂🏻 เป็นตา👁 เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (ดู : 25) 23 พ.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง ห้ามบุคคลที่มิได้มีหน้าที่รับผิดชอบ ผลิต ดูแล และบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน เข้าดำเนินการ (ก่อนได้รับอนุญาต) (ดู : 32) 1 พ.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง พ.ศ.2566 (ดู : 24) 27 เม.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (ดู : 30) 25 เม.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 35) 19 เม.ย. 2566
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2566 อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ได้จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 เพื่ออำนวยความสะดวกและลดอุบัติเหตุแก่ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้เดินทางปลอดภัยถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ และเพื่อเป็นจุดแวะพักผ่อนในการเดินทางกลับ ภูมิลำเนา ณ จุดบริการประชาชน อบต.นาโต๊ะหมิง มีจุดบริการประชาชน ง่วงจอดพัก *ห้องละหมาด *ห้องพักสำหรับประชาชนชายและห้องพักสำหรับประชาชนหญิง (ดู : 26) 11 เม.ย. 2566
แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านพรุท่อม (บ่อบาดาล) วันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง มีการบำรุงรักษาระบบ หมู่ที่ 5 บ้านพรุท่อม (บ่อบาดาล) #น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ขอให้ท่านสำรองน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอตามวันและเวลาดังกล่าว หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเร่งทำการจ่ายน้ำตามปกติ ขออภัยในความไม่สะดวก ณ ที่นี้ด้วยค่ะ (ดู : 76) 4 เม.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง เปิดให้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เปิดให้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป (ดู : 96) 3 เม.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง การหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราวเพื่อดำเนินการย้ายแนวท่อประปา (ดู : 81) 27 มี.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง การลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 47) 27 มี.ค. 2566
แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 หอถังประปาไสใหญ่ (นายสุรัตน์ เลี่ยนยง) วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง มีการบำรุงรักษาระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 หอถังประปาไสใหญ่ (นายสุรัตน์ เลี่ยนยง) #น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ขอให้ท่านสำรองน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอตามวันและเวลาดังกล่าว หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเร่งทำการจ่ายน้ำตามปกติ ขออภัยในความไม่สะดวก ณ ที่นี้ด้วยค่ะ🙏🙏🙏 (ดู : 68) 21 มี.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง การหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราวเพื่อซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ขอให้ประชาชนผู้รับบริการในพื้นที่ ที่ใช้ระบบประปาหมู่บ้านหน่วยโรงเรียนบ้านห้วยเหรียง หมู่ที่ 3 ต.นาโต๊ะหมิง ขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว ในวันที่ 21 มีนาคม 2566 เป็นเวลา 1 วัน หากดำเนินซ่อมแซมระบบประปาแล้วเสร็จ จะเปิดให้บริการประชาชนตามปกติค่ะ 🙏🙏 (ดู : 34) 20 มี.ค. 2566
ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดตรัง (ดู : 38) 13 มี.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง งดให้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ได้ดำเนินการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ 2 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้ออกกำลังกาย และเปิดให้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมฟรีตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2560 และเริ่มเก็บค่าบริการการใช้สนามฟุตบอลหญ้าเทียม เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น บัดนี้ มีความจำเป็นต้อง ปิดให้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิงเป็นการชั่วคราว เพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะประกาศให้ทราบต่อไป จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน (ดู : 34) 3 มี.ค. 2566
ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย “วันที่ระลึกพระบาสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” ในวันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.30 น. ณ วัดนาเมืองเพชร อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เพื่อให้ประชาขนทุกภาคส่วนได้มีโอกาสร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งกิจกรรมจะประกอบด้วย การปรับภูมิทัศน์ เก็บขยะ ตัดหญ้า และตัดแต่งต้นไม้ การแต่งกาย : ชุดจิตอาสาพระราชทาน หรือ ( เสื้อโทนสีเหลือง ) และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด (ดู : 35) 23 ก.พ. 2566
เนื่องจากโรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคระบาดร้ายแรง หน้าร้อนนี้ ระวัง โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคติดเชื้อในระบบประสาทจากสัตว์สู่คน เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้พบแค่ในสุนัขเท่านั้น แต่พบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิด เช่น สุนัข แมว วัว ลิง หนู กระต่าย กระรอก ค้างคาว เป็นต้น ผู้ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะเสียชีวิตเกือบทุกราย เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มียารักษา แต่ป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน โปรดระวังสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่วย หากถูกสุนัขหรือแมวกัด ข่วน ให้รีบล้างแผลและรีบไปโรงพยาบาลเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้เร็วที่สุด หรือหากสงสัยหรือพบเห็นสุนัขและแมวป่วย ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเมืองตรังโดยทันที โทร. 075-217294 #ด้วยความห่วงใยจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง (ดู : 70) 21 ก.พ. 2566
ปศุสัตว์อำเภอเมืองตรัง แจ้งประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพาสุนัขบ้า ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 เนื่องด้วยปรากฏในท้องที่บ้านท่าจีนเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ได้พบสัตว์ชนิด สุนัข ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ผลการตรวจสอบทางไวรัสวิทยา ตรวจพบเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าในสมองสุนัข ซึ่งเป็นโรคระบาดร้ายแรง สามารถติดต่อได้ในสุนัข แมว ตลอดจนประชาชน และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ชนิดอื่นๆ ได้ จึงประกาศให้ทราบพื้นที่ตำบลนาโต๊ะหมิง หมู่ที่1 (บ้านนาโต๊ะหมิง ) อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เป็นเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ให้เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2566 หากพบสัตว์ป่วยตายผิดปกติ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเมืองตรังโดยด่วน โทร. 075-217294☎️☎️ (ดู : 43) 17 ก.พ. 2566
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖ (ดู : 40) 10 ก.พ. 2566
แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 (หอถังประปาบ้านใหญ่พงษ์) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง มีการบำรุงรักษาระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 (หอถังประปาบ้านใหญ่พงษ์) #น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ขอให้ท่านสำรองน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอตามวันและเวลาดังกล่าว หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเร่งทำการจ่ายน้ำตามปกติ ขออภัยในความไม่สะดวก ณ ที่นี้ด้วยค่ะ🙏🙏💦💧 (ดู : 80) 7 ก.พ. 2566
อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ #สวมหมวกนิรภัย100% ใช้รถใช้ถนนอย่างมีวินัย สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งคนขับและคนซ้อน เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน #ด้วยความห่วงใยจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง (ดู : 69) 1 ก.พ. 2566
กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อมและสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี 2566 (ดู : 70) 30 ม.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบลนาโต๊ะหมิง ที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนบริการรถขุดเจาะบ่อน้ำตื้นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ภายใต้วัตถุประสงค์ เพื่อจัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค การเกษตร (ผู้ร้องขอจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเอง) ให้ดำเนินการยื่นเอกสารขอใช้บริการรถขุดเจาะบ่อน้ำตื้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ในวันและเวลาราชการ โดยท่านสามารถขอรับเอกสารการขอรับการสนับสนุนบริการรถขุดเจาะบ่อน้ำตื้น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้ที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง โทร. 075-278078 โทรสาร. 075-278211 (ดู : 59) 27 ม.ค. 2566
ประกาศแจ้ง วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 16.30 น. #น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล เนื่องจากจะมีการปรับปรุงล้างถังน้ำประปาหมู่บ้าน ม.1 (หนองแฟบ) ขอให้ท่านผู้ใช้น้ำสำรองน้ำประปาไว้ในช่วงเวลาดังกล่าว ขออภัยในความไม่สะดวก ณ ที่นี้ด้วย🙏🙏 (ดู : 81) 26 ม.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด (ดู : 51) 24 ม.ค. 2566
ประกาศแจ้ง วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 16.30 น. #น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล เนื่องจากจะมีการปรับปรุงล้างถังน้ำประปาหมู่บ้าน ม.3 (หนองยูง) ขอให้ท่านผู้ใช้น้ำสำรองน้ำประปาไว้ในช่วงเวลาดังกล่าว ขออภัยในความไม่สะดวก ณ ที่นี้ด้วย (ดู : 48) 24 ม.ค. 2566
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง สมัยประชุม สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (ดู : 50) 16 ม.ค. 2566
อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ​ประจำปี​ 2566 ในวันเสาร์ที่​ 14 มกราคม​ 2566​ ตั้งแต่เวลา​ 8.00 น.​📍ณ​ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 (บ้านนาโต๊ะหมิง) 👉👉 พบกับการแสดงบนเวที​ ตอบคำถาม บูธเกมส์ต่างๆ เกมส์สนามกลางแจ้ง ประกวดแต่งกายแฟนตาซี #ฟรี เครื่องเล่น ของรางวัลมากมาย​ 💖แล้วพบกันนะคะ.. (ดู : 90) 11 ม.ค. 2566
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตรัง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิงและปกครองตำบลนาโต๊ะหมิง จัดโครงการทำหมันสุนัข แมว เพื่อควบคุมการเพิ่มจำนวนสุนัข แมว ในพื้นที่ตำบลนาโต๊ะหมิง ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ วัดศรัทธาธรรม เวลา 09.30-12.00 น.‼️ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น รับจำนวน จำกัด เพียง 50 ตัว เท่านั้น‼️ ***สุนัขและแมวที่จะทำหมันได้ ต้องมีสุขภาพแข็งแรงดี อายุ 5 เดือนขึ้นไป และต้องงดน้ำและอาหารก่อนทำ 8- 12 ชั่วโมง*** สนใจติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ในพื้นที่ หรือ อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ☎️☎️โทร.081-4763996 🙏🙏 (ดู : 49) 23 ธ.ค. 2565
อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยนายสรวุฒิ นาคะพงศ์ นายกอบต.นาโต๊ะหมิง พร้อมคณะผู้บริหารสมาชิก ข้าราชการ พนักงาน ขอเชิญประชาชน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในวันศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 17.30 น. ณ วัดศรัทธาธรรม ตำบลนาโต๊ะหมิง (ดู : 60) 21 ธ.ค. 2565
ขอเชิญชวนประชาชนตำบลนาโต๊ะหมิงทุกครัวเรือน ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร #จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อเป็นการส่งเสริมการคัดเเยกขยะครัวเรือน ลดการปนเปื้อนขยะเปียกกับของเหลือใช้อื่น ๆ ลดภาระค่าใช้จ่ายโดยการใช้ปุ๋ยหมักที่เกิดจากถังขยะเปียก เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ลดผลกระทบต่อสิ่งเเวดล้อมเเละชุมชนตลอดจนลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ดู : 81) 19 ธ.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 49) 30 พ.ย. 2565
รายชื่อผู้สูงอายุพึ่งพิง ในความรับผิดชอบของอาสาสมัครบริบาล (อสบ.) ต.นาโต๊ะหมิง (ดู : 69) 17 พ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (ดู : 50) 17 พ.ย. 2565
ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2567 นับจนถึงวันที่ 9 กันยายน 2567 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2507) มีภูมิลำเนาในเขต (อบต./เทศบาล) ตามทะเบียนบ้าน แต่ยังไม่ได้ไป ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่และยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อ ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้ไปลงทะเบียนและยื่นคำขอเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 – เดือนพฤศจิกายน 2565 และเดือนมกราคม 2566 – เดือนกันยายน 2566 ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมี หลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลา ราชการ) (ดู : 86) 2 พ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลนาโต๊ะะหมิง จังหวัดตรังอันเสียต้องภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.2566 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (ดู : 92) 27 ต.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง การกำหนดอัตราภาษีป้ายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 86) 27 ต.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ดู : 96) 12 ต.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง การจัดโครงการแข่งขันกีฬาที่ร่วมกับท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 12-19 ตุลาคม 2565📌 ณ ลานเรือพระทุ่งแจ้ง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 📌 จึงเชิญชวนผู้สนใจส่งทีมเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬา รับสมัคร ระหว่างวันที่ 4-10 ตุลาคม 2565 สถานที่รับสมัคร ตามเอกสารดังกล่าว จำนวน 3 ชนิดกีฬา ดังนี้ 👉👉 1.การแข่งกีฬาตะกร้อ 4 ประเภท คือ 1.1 ตะกร้อลอดห่วงสากล ระดับถ้วย ก. 1.2 ตะกร้อลอดห่วงสากล ระดับถ้วย ข. 1.3 ตะกร้อลอดห่วงไทย ประชาชนทั่วไป 1.4 ตะกร้อวงเตะทน 2.การแข่งขันบาสโลบ 3.การแข่งขันไลน์แดนซ์ (ดู : 92) 6 ต.ค. 2565
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ฉบับที่ 2 (47/2565) เรื่องคลื่นลมแรงและฝนตกหนัก (ดู : 119) 28 ก.ย. 2565
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ผ่านเว็บไซต์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 64) 27 ก.ย. 2565
แจ้งประชาสัมพันธ์ ด้วยทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ได้ลงพื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ภายใต้ ”โครงการคาราวานพาณิชย์…ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 20” จังหวัดตรัง ในราคาพิเศษถูกกว่าท้องตลาด อาทิ ไข่ไก่ น้ำมันพืช ข้าวสาร น้ำตาลทราย และสินค้าอื่นๆ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลนาโต๊ะหมิง มาซื้อสินค้ากันได้ ที่ อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ครั้งที่1 28-29 สค. 65 ครั้งที่2 21-22 กย. 65 ครั้งที่3 7-8 ตค. 65 เวลา 10.00น. -15.00น. (ดู : 82) 26 ส.ค. 2565
แจ้งกำหนดการประชุมสนทนากลุ่มย่อยผังเมืองรวมเมืองตรัง จังหวัดตรัง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสนทนากลุ่มย่อย ครั้งที่1 ผังเมืองรวมเมืองตรัง (ปรับปรุงครั้งที่ 3 ) มาร่วมแสดงความคิดเห็น และปรึกษาหารือถึงความต้องการของประชาชน (ดู : 74) 24 ส.ค. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
เลขที่ ๓๔/๓ ถ.ตรัง-สิเกา ม.๒ บ.บ้านโคกหว้าน ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ๙๒๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๗๕-๒๗๘๐๗๘ โทรสาร : ๐๗๕-๒๗๘๒๒๑
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : natoeming6920107ming@gmail.com
Copyright © 2016. www.natoeming.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs