Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
สายด่วน นายก อบต.นาโต๊ะหมิง โทร. 093-6211133 เลขที่ 34/3 ถ.ตรัง-สิเกา ม.2 บ.บ้านโคกหว้าน ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000 โทร.075-278078 โทรสาร.075-278221
เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
  การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
  มาตรฐานการให้บริการ
  แบบประเมินความพึงพอใจ
  งานร้องเรียน/ร้องทุกข์
  คำร้องทั่วไป
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ร้องเรียนเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน
 
แผนงาน
 
  ข้อบัญญัติท้องถิ่น
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนอัตรากำลังสามปี
  การจัดการองค์ความรู้
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  คู่มือบริการประชาชน
  แผ่นพับประชาสัมพันธ์
  แผนบริหารความสี่ยง
  E-SERVICE
  นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 
รายงาน
 
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการตรวจสอบภายใน
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
น้อย
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙
 
นายสรวุฒิ นาคะพงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง การหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราวเพื่อดำเนินการย้ายแนวท่อประปา  (ดู : 12)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง การลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 7)
แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 หอถังประปาไสใหญ่ (นายสุรัตน์ เลี่ยนยง) วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง มีการบำรุงรักษาระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 หอถังประปาไสใหญ่ (นายสุรัตน์ เลี่ยนยง) #น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ขอให้ท่านสำรองน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอตามวันและเวลาดังกล่าว หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเร่งทำการจ่ายน้ำตามปกติ ขออภัยในความไม่สะดวก ณ ที่นี้ด้วยค่ะ🙏🙏🙏 (ดู : 17)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง การหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราวเพื่อซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ขอให้ประชาชนผู้รับบริการในพื้นที่ ที่ใช้ระบบประปาหมู่บ้านหน่วยโรงเรียนบ้านห้วยเหรียง หมู่ที่ 3 ต.นาโต๊ะหมิง ขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว ในวันที่ 21 มีนาคม 2566 เป็นเวลา 1 วัน หากดำเนินซ่อมแซมระบบประปาแล้วเสร็จ จะเปิดให้บริการประชาชนตามปกติค่ะ 🙏🙏 (ดู : 4)
ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดตรัง (ดู : 8)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง ถ.๕๐-๐๐๕ สายสะพานเคียน หมู่ที่ ๕ บ้านพรุท่อม ตำบลนาโต๊ะหมิง กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑,๓๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๑๖๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 27)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทำเล หมู่ที่ ๔ - ตำบลบางรัก ตำบลนาโต๊ะหมิง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 45)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง ถ.๕๐-๐๐๕ สายสะพานเคียน หมู่ที่ ๕ บ้านพรุท่อม ตำบลนาโต๊ะหมิง กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑,๓๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๑๖๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 43)
ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง ถ.๕๐-๐๐๕ สายสะพานเคียน หมู่ที่ ๕ บ้านพรุท่อม ตำบลนาโต๊ะหมิง กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑,๓๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๑๖๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบล นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 57)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทำเล หมู่ที่ ๔ - ตำบลบางรัก ตำบลนาโต๊ะหมิง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 42)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
     
 
วันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายวรรณะ เพชรศรีช่วง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล, นางสาวอรพินท์ บุษบา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และนางสาวมัยยีเดาะ อาแว นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) และพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์เทศบาลนครตรัง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ร่วมกับ 7 ภาคีเครือข่ายได้แก่ ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อสารมวลชน บูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อให้หมู่บ้านยั่งยืน เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
📢📢ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 🗣🗣ครั้งที่ 10/2566
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566 นายสรวุฒิ นาคะพงศ์ นายก อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือน้ำอุปโภคครัวเรือน ให้แก่ชาวบ้าน หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5 และได้ลงพื้นที่ ฉีดน้ำบนถนนบริเวณหมู่ที่ 2
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2566 วันที่ 18 มีนาคม 2566 นายสรวุฒิ นาคะพงศ์ นายก อบต. นาโต๊ะหมิง มอบหมายให้ นายวรรณะ เพชรศรีช่วง รองนายก อบต. พร้อมด้วย นายธรรมวิทย์ หงษา เลขานุการนายก อบต. เข้าร่วมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมเป็น
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นายสรวุฒิ นาคะพงศ์ นายกอบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, ปลัดอบต.,รองปลัด อบต.,หัวหน้าส่วนราชการ ,พนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีและเดินทางไปส่ง นายวีระบุตร เคล้าดี นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ซึ่งได้โอนย้าย จาก อบต. นาโต๊ะหมิง ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ เทศบาลตำบลบ่อตรุ อำเภอระ โนด จังหวัดสงขลา
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโต๊ะหมิง ขอขอบคุณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโต๊ะหมิง ที่มาให้บริการตรวจฟัน เคลือบฟลูออไรด์วานิช อุดฟันด้วยวิธี SMART Techniqe และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากให้กับเด็กๆ
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเข้าตรวจสอบงาน จ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล (Para Cape Seal) สายสะพานเคียน หมู่ที่ 5 ก่อนการรับมอบงานจ้างให้ถูกต้องตามรูปแบบและ รายการตามที่อบต.นาโต๊ะหมิงกำหนด เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวมีถนนที่ได้มาตรฐาน สําหรับใช้สัญจรไป-มา
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายสรวุฒิ นาคะพงศ์ นายก อบต.ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาฯพร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาและประชาคมท้องถิ่นตำบลนาโต๊ะหมิง ประชุมเพื่อพิจารณาการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่1/2566
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
📢📢ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 🗣🗣ครั้งที่ 9/2565
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
📢📢ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 🗣🗣ครั้งที่ 8/2566
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 นายสรวุฒิ นาคะพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ได้เป็นประธานทำการปิดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพตำบลนาโต๊ะหมิง โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทุกกลุ่มวัย ณ พรุละหมาด ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. นายสรวุฒิ นาคะพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ประชุมโครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบลนาโต๊ะหมิง ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวอรพินท์ บุษบา ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.นาโต๊ะหมิง พร้อมด้วยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.นาโต๊ะหมิง ประชุมพิจารณาการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
วันพุธ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 นายสรวุฒิ นาคะพงศ์ นายก อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือน้ำอุปโภคครัวเรือน ให้แก่ชาวบ้าน หมู่ที่ 5
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
📢📢ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 🗣🗣ครั้งที่ 7/2566
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าชุมชน
 
วัดนาเมืองเพชร หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วัดศรัทธาธรรม (วัดนาโต๊ะหมิง) ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
สวนสาธารณะพรุละหมาด สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เหมาะสำหรับออกกำลังกาย มีเครื่องเล่นบริการหมู่ที่ ๒ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  หนังสือสั่งการ อปท.จังหวัดตรัง
   
  กระดานสนทนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
 
เรื่อง โพสโดย วันที่
 
  
   
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
เลขที่ ๓๔/๓ ถ.ตรัง-สิเกา ม.๒ บ.บ้านโคกหว้าน ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ๙๒๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๗๕-๒๗๘๐๗๘ โทรสาร : ๐๗๕-๒๗๘๒๒๑
E-mail Address : natoeming6920107ming@gmail.com
Copyright © 2016. www.natoeming.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs