Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
สายด่วน นายก อบต.นาโต๊ะหมิง โทร. 093-6211133 เลขที่ 34/3 ถ.ตรัง-สิเกา ม.2 บ.บ้านโคกหว้าน ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000 โทร.075-278078 โทรสาร.075-278221
เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
  การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
  มาตรฐานการให้บริการ
  แบบประเมินความพึงพอใจ
  งานร้องเรียน/ร้องทุกข์
  คำร้องทั่วไป
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ร้องเรียนเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน
 
แผนงาน
 
  ข้อบัญญัติท้องถิ่น
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนการป้องกันการทุจริต
  การจัดการองค์ความรู้
  คู่มือบริการประชาชน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แผ่นพับประชาสัมพันธ์
  แผนบริหารความสี่ยง
  E-SERVICE
  นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 
รายงาน
 
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการตรวจสอบภายใน
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
น้อย
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙
 
นายสรวุฒิ นาคะพงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 (ดู : 6)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ..... (ดู : 5)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)  (ดู : 21)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ  (ดู : 22)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ (ดู : 35)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง ถ.๕ๆ - ๐๒๖ สายหนองสา (ตอน ๒) หมู่ที่ ๑ ตำบลนาโต๊ะหมิง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 81)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง ถ.๕๐-๐๐๕ สายสะพานเคียน หมู่ที่ ๕ บ้านพรุท่อม ตำบลนาโต๊ะหมิง กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑,๓๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๑๖๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 191)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทำเล หมู่ที่ ๔ - ตำบลบางรัก ตำบลนาโต๊ะหมิง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 121)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง ถ.๕๐-๐๐๕ สายสะพานเคียน หมู่ที่ ๕ บ้านพรุท่อม ตำบลนาโต๊ะหมิง กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑,๓๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๑๖๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 125)
ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง ถ.๕๐-๐๐๕ สายสะพานเคียน หมู่ที่ ๕ บ้านพรุท่อม ตำบลนาโต๊ะหมิง กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑,๓๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๑๖๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบล นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 133)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
     
 
📢📢ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 🗣🗣ครั้งที่ 35/2566
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
#ประเพณีลากพระประจำปี2566 #ครั้งที่20 #ตรังบ้านเรา วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2566 นายสรวุฒิ นาคะพงศ์นายก อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสืบสานประเพณีลากพระโดยมีนายถนอมพงศ์ หลีกภัย ส.ส.ตรังเขต 1 ให้เกียรติมาร่วมงานพร้อมประชาชนชาวตำบลนาโต๊ะหมิง #ตอนเช้าตักบาตรเทโว 🙏 อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เข้าร่วม #ขบวนลากพระ วัดศรัทธาธรรม ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง #เชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณี ✨✨ วันที่ 30 ต.ค. 66 - 7 พ.ย.66 ณ ลานเรือพระ ทุ่งเเจ้ง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ⭐️ชมเรือพระยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ 🌟
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
23 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น.อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง จัดโครงการปล่อยพันธุ์ปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566 ณ คลองผันน้ำโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง หมู่ที่ 1 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยนายสรวุฒิ นาคะพงศ์ นายก อบต.โต๊ะหมิง กล่าวรายงาน ต่อนายถนอมพงศ์ หลีกภัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง เขต 1 ซึ่งเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วย,ปลัดอาวุโสผู้แทนนายอำเภอเมืองตรัง,ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจังหวัดตรัง, สนง.ชลประทานขนาดใหญ่ที่ 16 ,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโต๊ะหมิง,ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,อถล.,อสม,ประชาชนตำบลนาโต๊ะหมิงและเจ้าหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ร่วมโครงการฯ
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
วันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา14.30 น. อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรังได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาส วันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖) โดยจัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณพรุละหมาด
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. นายสรวุฒิ นาคะพงศ์ นายก อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาอบต.นาโต๊ะหมิงและประชาคมท้องถิ่น ร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมอบต.นาโต๊ะหมิง
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสรวุฒิ นาคะพงศ์ นายก อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง มอบหมายให้ นายวรรณะ เพชรศรีช่วง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล, นางสาวอรพินท์ บุษบา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล, นางสาวมัยยีเดาะ อาแว นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ตรวจสอบความคืบหน้า โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2566 บ้านของ นางทับ รักจันทร์ บ้านเลขที่ 85 ม.3 ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นายสรวุฒิ นาคะพงศ์ นายก อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สำรวจถนน สายไสเจ็ดจ้าว-ห้วยปง หมู่ที่3เชื่อมต่อหมู่ที่6 ที่มีสภาพชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวสัญจรไปมา
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสรวุฒิ นาคะพงศ์ นายก อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง มอบหมายให้ นาย วรรณะ เพชรศรีช่วง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล, นางสาวมัยยีเดาะ อาแว นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจโครงการบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2566 การดำเนินก่อสร้างบ้าน โครงการบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติฯ ให้แก่นายชัยยศ กิ้มห้อง บ้านเลขที่ 115/2 หมู่ที่ 6 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เสร็จสมบูรณ์ ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2566 นายสรวุฒิ นาคะพงศ์ นายก อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อบต. ลงพื้นที่ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณไหล่ทางถนน หมู่ที่ 3 เพื่ออำนวยความสะดวกและเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2566 นายสรวุฒิ นาคะพงศ์ นายก อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อบต. ลงพื้นที่ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณไหล่ทางถนน หมู่ที่ 3 เพื่ออำนวยความสะดวกและเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสรวุฒิ นาคะพงศ์ นายก อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง มอบหมายให้ นาย วรรณะ เพชรศรีช่วง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล, นางสาวมัยยีเดาะ อาแว นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจโครงการบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2566 การดำเนินก่อสร้างบ้าน โครงการบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติฯ ให้แก่นายชัยยศ กิ้มห้อง บ้านเลขที่ 115/2 หมู่ที่ 6 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เสร็จสมบูรณ์ ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08:00 น.นายสรวุฒิ นาคะพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดอบต. รองปลัดอบต. ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างประจำ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566 ณ บริเวณหน้าเสาธง อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจ ความสามัคคี ของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08:00 น.นายสรวุฒิ นาคะพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดอบต. รองปลัดอบต. ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างประจำ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566 ณ บริเวณหน้าเสาธง อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจ ความสามัคคี ของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวอรพินท์ บุษบา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง พร้อมด้วยพนักงานอบต.นาโต๊ะหมิง ให้สัมภาษณ์แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตตรัง) คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาการจัดการรัฐกิจ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็น หัวข้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการดำเนินงานเพื่อปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ณ ห้องประชุม อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวอรพินท์ บุษบา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง พร้อมด้วยพนักงานอบต.นาโต๊ะหมิง ให้สัมภาษณ์แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตตรัง) คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาการจัดการรัฐกิจ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นหัวข้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการดำเนินงานเพื่อปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าชุมชน
 
วัดนาเมืองเพชร หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วัดศรัทธาธรรม (วัดนาโต๊ะหมิง) ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
สวนสาธารณะพรุละหมาด สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เหมาะสำหรับออกกำลังกาย มีเครื่องเล่นบริการหมู่ที่ ๒ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  หนังสือสั่งการ อปท.จังหวัดตรัง
   
กระดานสนทนา (Q&A) องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง คลิ๊กที่นี่
  
   
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
เลขที่ ๓๔/๓ ถ.ตรัง-สิเกา ม.๒ บ.บ้านโคกหว้าน ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ๙๒๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๗๕-๒๗๘๐๗๘ โทรสาร : ๐๗๕-๒๗๘๒๒๑
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : natoeming6920107ming@gmail.com
Copyright © 2016. www.natoeming.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs