Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
สายด่วน นายก อบต.นาโต๊ะหมิง โทร. 093-6211133 เลขที่ 34/3 ถ.ตรัง-สิเกา ม.2 บ.บ้านโคกหว้าน ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000 โทร.075-278078 โทรสาร.075-278221
เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
  การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
  มาตรฐานการให้บริการ
  แบบประเมินความพึงพอใจ
  งานร้องเรียน/ร้องทุกข์
  คำร้องทั่วไป
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ร้องเรียนเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แผนงาน
 
  ข้อบัญญัติท้องถิ่น
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนอัตรากำลังสามปี
  การจัดการองค์ความรู้
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  คู่มือบริการประชาชน
  แผ่นพับประชาสัมพันธ์
  E-SERVICE
  นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 
รายงาน
 
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
น้อย
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙
 
  ประมวลภาพกิจกรรม
อบต.นาโต๊ะหมิง งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด ได้จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อกล.) ประจำปีงบประมาณ 2565 วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2565 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมดตะนอยและพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านมดตะนอย ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 72 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 20 กันยายน 2565
รายละเอียดกิจกรรม :

ประมวลภาพกิจกรรม อบต.นาโต๊ะหมิง งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด ได้จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อกล.) ประจำปีงบประมาณ 2565 วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2565 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมดตะนอยและพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านมดตะนอย ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดย นายสรวุฒิ นาคะพงศ์ นายกอบต.นาโต๊ะหมิง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว และนางสาวอรพินท์ บุษบา ปลัด อบต.นาโต๊ะหมิง กล่าวรายงาน พร้อมนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กลุ่ม อถล. อสม. อบต.นาโต๊ะหมิง และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจ สร้างจิตสำนึก เกิดกระบวนการเรียนรู้และการพึ่งตนเอง แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน กระตุ้นให้ประชาชนและชุมชน ได้ตระหนักและรับรู้ถึงความจำเป็น ในการคัดแยกขยะ และการใช้ประโยชน์จากขยะ และเป็นการลดปริมาณขยะที่มีประสิทธิภาพ และป้องกันปัญหาการเกิดมลพิษ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก (อถล.) และประชาชนในพื้นที่ตำบลนาโต๊ะหมิง ในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและ มูลฝอยและการป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อมในตำบลนาโต๊ะหมิง ทำให้ชุมชนสะอาด น่าอยู่ และไม่มีแหล่งเพาะพันธุ์โรคจากขยะในชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
เลขที่ ๓๔/๓ ถ.ตรัง-สิเกา ม.๒ บ.บ้านโคกหว้าน ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ๙๒๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๗๕-๒๗๘๐๗๘ โทรสาร : ๐๗๕-๒๗๘๒๒๑
E-mail Address : natoeming6920107ming@gmail.com
Copyright © 2016. www.natoeming.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs