Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
สายด่วน นายก อบต.นาโต๊ะหมิง โทร. 093-6211133 เลขที่ 34/3 ถ.ตรัง-สิเกา ม.2 บ.บ้านโคกหว้าน ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000 โทร.075-278078 โทรสาร.075-278221
เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
  การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
  มาตรฐานการให้บริการ
  แบบประเมินความพึงพอใจ
  งานร้องเรียน/ร้องทุกข์
  คำร้องทั่วไป
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ร้องเรียนเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แผนงาน
 
  ข้อบัญญัติท้องถิ่น
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนอัตรากำลังสามปี
  การจัดการองค์ความรู้
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  คู่มือบริการประชาชน
  แผ่นพับประชาสัมพันธ์
  E-SERVICE
  นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 
รายงาน
 
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
น้อย
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙
 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทำเล หมู่ที่ ๔ - ตำบลบางรัก ตำบลนาโต๊ะหมิง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 2) 27 ก.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทำเล หมู่ที่ ๔ - ตำบลบางรัก ตำบลนาโต๊ะหมิง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 3) 26 ก.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปา (บาดาล) หมู่ที่ 5 บ้านเกาะหวายเล็ก ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง พร้อมเดินท่อระบบส่งจ่ายน้ำประปาและติดตั้งระบบมอเตอร์ไฟฟ้า (ชนิดจุ่มใต้น้ำ) รวมอุปกรณ์ครบชุด (ดู : 4) 21 ก.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปา (บาดาล) หมู่ที่ 6 โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง พร้อมเดินท่อระบบส่งจ่ายน้ำประปาและติดตั้งระบบมอเตอร์ไฟฟ้า (ชนิดจุ่มใต้น้ำ) รวมอุปกรณ์ครบชุด (ดู : 3) 21 ก.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง ถ.๕๐-๐๐๕ สายสะพานเคียน หมู่ที่ ๕ บ้านพรุท่อม ตำบลนาโต๊ะหมิง กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑,๓๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๑๖๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 4) 21 ก.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๕๐-๐๑๑ สายอบสวัสดิ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาโต๊ะหมิง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 5) 19 ก.ย. 2565
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๕๐-๐๑๑ สายอบสวัสดิ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาโต๊ะหมิง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 8) 6 ก.ย. 2565
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๕๐-๐๑๑ สายอบสวัสดิ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาโต๊ะหมิง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 10) 1 ก.ย. 2565
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 44) 2 พ.ค. 2565
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 46) 27 เม.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ๕๐-๐๐๒ จากสายหนองใหญ่ ถึงสายห้วยลึก บ้านสายหนองใหญ่ - ห้วยลึก หมู่ที่ ๒ (ตอน ๒) หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโต๊ะหมิง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ ๓,๑๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 106) 15 ธ.ค. 2564
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง 50-002 สายหนองใหญ่ - ห้วยลึก (ตอน 2) หมู่ที่ 2 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง (ดู : 101) 5 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแค-ในพรุ หมู่ที่ 1 (ตอนที่ 1) ตำบลนาโต๊ะหมิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 220) 16 ก.พ. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแค - ในพรุ หมู่ที่ 1 (ตอน 1) ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง (ดู : 192) 11 ม.ค. 2564
ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแค-ในพรุ หมู่ที่ 1 (ตอน 1) ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง (ดู : 200) 17 ธ.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (ดู : 164) 3 ธ.ค. 2563
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโต๊ะหมิง (ดู : 225) 1 ธ.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 (ดู : 138) 2 พ.ย. 2563
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 192) 20 ต.ค. 2563
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 178) 1 ต.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองใหญ่ - ห้วยลึก หมู่ 2 ตำบลนาโต๊ะหมิง (ดู : 306) 24 ก.พ. 2563
ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง. ถ. 50-002 สายหนองใหญ่ – ห้วยลึก หมู่ที่ 2 บ้านโคกหว้าน ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 103) 12 ก.พ. 2563
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายซอยประเสริฐ หมู่ที่ 5 (ดู : 315) 10 ต.ค. 2562
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายควนสระ -หนองตรุด หมู่ที่ 6 (ดู : 305) 10 ต.ค. 2562
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหลังวัด - หนองสา หมู่ที่ 1 (ดู : 282) 10 ต.ค. 2562
แผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายควนสระ - หนองตรุด (ดู : 256) 20 ส.ค. 2562
แผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังวัด- หนองสา (ดู : 223) 20 ส.ค. 2562
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ คสล.สายซอยประเสริฐ (ดู : 218) 20 ส.ค. 2562
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ดู : 159) 1 ต.ค. 2561
 
 หน้า  1 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
เลขที่ ๓๔/๓ ถ.ตรัง-สิเกา ม.๒ บ.บ้านโคกหว้าน ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ๙๒๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๗๕-๒๗๘๐๗๘ โทรสาร : ๐๗๕-๒๗๘๒๒๑
E-mail Address : natoeming6920107ming@gmail.com
Copyright © 2016. www.natoeming.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs