Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
0
เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
  การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
  งานร้องเรียน/ร้องทุกข์
  มาตรฐานการให้บริการ
  แบบประเมินความพึงพอใจ
  คำร้องทั่วไป
 
แผนงาน
 
  ข้อบัญญัติท้องถิ่น
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนอัตรากำลังสามปี
  การจัดการองค์ความรู้
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  คู่มือบริการประชาชน
  แผ่นพับประชาสัมพันธ์
 
รายงาน
 
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
น้อย
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙
 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง 50-002 สายหนองใหญ่ - ห้วยลึก (ตอน 2) หมู่ที่ 2 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง (ดู : 8) 5 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแค-ในพรุ หมู่ที่ 1 (ตอนที่ 1) ตำบลนาโต๊ะหมิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 98) 16 ก.พ. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแค - ในพรุ หมู่ที่ 1 (ตอน 1) ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง (ดู : 88) 11 ม.ค. 2564
ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแค-ในพรุ หมู่ที่ 1 ตำบลนาโต๊ะหมิง (ดู : 88) 17 ธ.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (ดู : 94) 3 ธ.ค. 2563
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโต๊ะหมิง (ดู : 153) 1 ธ.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 (ดู : 72) 2 พ.ย. 2563
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 107) 20 ต.ค. 2563
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 107) 1 ต.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองใหญ่ - ห้วยลึก หมู่ 2 ตำบลนาโต๊ะหมิง (ดู : 235) 24 ก.พ. 2563
ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง. ถ. 50-002 สายหนองใหญ่ – ห้วยลึก หมู่ที่ 2 บ้านโคกหว้าน ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 30) 12 ก.พ. 2563
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายซอยประเสริฐ หมู่ที่ 5 (ดู : 235) 10 ต.ค. 2562
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายควนสระ -หนองตรุด หมู่ที่ 6 (ดู : 229) 10 ต.ค. 2562
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหลังวัด - หนองสา หมู่ที่ 1 (ดู : 201) 10 ต.ค. 2562
แผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายควนสระ - หนองตรุด (ดู : 178) 20 ส.ค. 2562
แผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังวัด- หนองสา (ดู : 152) 20 ส.ค. 2562
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ คสล.สายซอยประเสริฐ (ดู : 147) 20 ส.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง จัดหายานพาหนะรถโดยสาร ไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน (ดู : 265) 26 ธ.ค. 2561
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ดู : 92) 1 ต.ค. 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2561 (ดู : 256) 1 ต.ค. 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 (ดู : 243) 3 ก.ย. 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (ดู : 229) 1 ส.ค. 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 (ดู : 248) 2 ก.ค. 2561
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายควนสระแก้ว - หนองห้างต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง (ดู : 273) 6 มิ.ย. 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 (ดู : 208) 1 มิ.ย. 2561
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง เสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วที่ทำการ อบต.นาโต๊ะหมิง (ดู : 289) 25 พ.ค. 2561
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง เสนอราคาจ้างโครงการ จำนวน 4 โครงการ (ดู : 309) 16 พ.ค. 2561
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง เสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วที่ทำการ อบต.นาโต๊ะหมิง (ดู : 295) 16 พ.ค. 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 (ดู : 215) 2 พ.ค. 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 (ดู : 290) 2 เม.ย. 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (ดู : 243) 2 มี.ค. 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2561 (ดู : 261) 1 ก.พ. 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 (ดู : 266) 3 ม.ค. 2561
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดู : 219) 29 ก.ย. 2560
 
 หน้า  1 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
เลขที่ ๓๔/๓ ถ.ตรัง-สิเกา ม.๒ บ.บ้านโคกหว้าน ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ๙๒๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๗๕-๒๗๘๐๗๘ โทรสาร : ๐๗๕-๒๗๘๒๒๑
E-mail Address : natoeming6920107ming@gmail.com
Copyright © 2016. www.natoeming.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs