Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
สายด่วน นายก อบต.นาโต๊ะหมิง โทร. 093-6211133 เลขที่ 34/3 ถ.ตรัง-สิเกา ม.2 บ.บ้านโคกหว้าน ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000 โทร.075-278078 โทรสาร.075-278221
เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
  การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
  มาตรฐานการให้บริการ
  แบบประเมินความพึงพอใจ
  งานร้องเรียน/ร้องทุกข์
  คำร้องทั่วไป
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ร้องเรียนเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565
 
แผนงาน
 
  ข้อบัญญัติท้องถิ่น
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนอัตรากำลังสามปี
  การจัดการองค์ความรู้
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  คู่มือบริการประชาชน
  แผ่นพับประชาสัมพันธ์
  E-SERVICE
  นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 
รายงาน
 
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
น้อย
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองใหญ่ - ห้วยลึก (ตอน 2) หมู่ที่ 2 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง (ดู : 4) 3 พ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์การยื่นขอมีบัตรประจำตัวคนพิการแบบออนไลน์ และแอปพลิเคชั่นบัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล (ดู : 10) 28 เม.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่องช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง พ.ศ.2565 (ดู : 13) 20 เม.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่ีอง นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy) พ.ศ.2565 (ดู : 33) 5 เม.ย. 2565
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน หน่วยงาน อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(1ตุลาคม 2563-30กันยายน 2564) (ดู : 20) 14 มี.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ.......... (ดู : 26) 9 มี.ค. 2565
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบไปด้วย นายสรวุฒิ นาคะพงศ์ เป็นประธานกรรมการ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิงบุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน/หมู่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ ประชาคม เป็นกรรมการ โดยประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565 (ดู : 32) 31 ม.ค. 2565
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๐ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. (ดู : 40) 5 ม.ค. 2565
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (ดู : 49) 4 ม.ค. 2565
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๕ (ดู : 37) 4 ม.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๖๕ (ดู : 49) 3 ธ.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง บัญชีรายการและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ดู : 90) 16 พ.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลนาโต๊ะหมิง จังหวัดตรัง อันต้องเสียภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (ดู : 44) 4 พ.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง (ดู : 2) 29 ต.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง (ดู : 86) 15 ต.ค. 2564
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง (ดู : 76) 12 ต.ค. 2564
แบบฟอร์มและตัวอย่างการกรอกข้อมูลการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการหาเสียง (ดู : 75) 11 ต.ค. 2564
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม และลิ้งก็ URL เว็ปไซต์ของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย (ดู : 63) 11 ต.ค. 2564
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง (ดู : 103) 6 ต.ค. 2564
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง (ดู : 66) 6 ต.ค. 2564
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง (ดู : 55) 5 ต.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง ยกเลิกขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน (รายละเอียดตามบัญชีคู่มือสำหรับประชาชน) (ดู : 57) 4 ต.ค. 2564
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 4) 1 ต.ค. 2564
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิงผ่านเว็ปไซต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ดู : 4) 27 ก.ย. 2564
อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดประเพณีวันสารทไทย #(บุญเดือน ๑๐)# (ดู : 59) 20 ก.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการรู้สู่การปฏิบัติงานด้านกฎหมายท้องถิ่น (ดู : 61) 1 ก.ย. 2564
ประกาศอบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เรื่อง แผนปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 53) 24 ส.ค. 2564
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ (ดู : 7) 10 ส.ค. 2564
📣📣สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค ภายใต้โครงการ Mobile พาณิชย์ ลดราคา ! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ‼ 🔹วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น.🔹 พบกับเราได้ที่นี่... 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 (ดู : 58) 5 ส.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติิธรรม (ดู : 74) 14 ก.ค. 2564
ประกาศศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง แจ้งเตือนฝนตกหนัก คลื่นลมแรง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินถล่ม (ในช่วงวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2564) (ดู : 79) 7 ก.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (ดู : 96) 7 ก.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้าง โครงการบุกเบิกถนน สายทุ่งปรือ - คลองสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง (ดู : 81) 28 มิ.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแค-ในพรุ หมู่ที่ 1 (ตอนที่ 1) ตำบลนาโต๊ะหมิง (ดู : 84) 21 มิ.ย. 2564
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (ดู : 6) 7 มิ.ย. 2564
ประกาศจังหวัดตรัง ประชาสัมพันธ์ การเปิดใช้งานเว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Toolbox) (ดู : 79) 7 มิ.ย. 2564
ท้องถิ่นจังหวัดตรัง แจ้งการขยายรับสมัครมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล (ดู : 75) 4 มิ.ย. 2564
ท้องถิ่นจังหวัดตรัง แจ้งมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย ระยะที่ 3 และข่าวเตือนภัยทางการเงิน (ดู : 68) 4 มิ.ย. 2564
ประกาศ นัดตรวจรับงานจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านควนสระแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลนาโต๊ะหมิง (ดู : 86) 27 พ.ค. 2564
ประกาศอำเภอเมืองตรัง เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู็ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง (ดู : 84) 25 พ.ค. 2564
ประกาศ นัดตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาผิวดิน (บ่อพักน้ำ) หมู่ที่ 3 โดยใช้ระบบถังแรงดันเพื่อใช้สำหรับงานประปา หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 ตำบลนาโต๊ะหมิง (ดู : 80) 20 พ.ค. 2564
การรับฟังความคิดเห็นหลักการร่างพระราชบัญญัติการจัดงานมหรสพที่มีการใช้เครื่องเสียง พ.ศ...................... (ดู : 85) 7 พ.ค. 2564
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดวันเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง ในเขตท้องที่ตำบลหนองตรุด ตำบลนาตาล่วง ตำบลบางรัก ตำบลนาโต๊ะหมิง ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง และตำบลโคกยาง ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง (ดู : 120) 5 พ.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุ โครงการบุกเบิกถนนสายควนตีน-ปลายนา (ชุมชนบ้านนางจาง หมู่ที่ ๓) ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง (ดู : 85) 3 พ.ค. 2564
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดตรัง ได้ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน Civic Education เพื่อสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้อย่างต่อเนื่องและมีสื่อสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ที่มีความหลากหลายได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและทั่วถึง (ดู : 83) 30 เม.ย. 2564
ขยายเวลากำหนดดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ (ดู : 79) 29 เม.ย. 2564
อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือจ้างงานและส่งเสริมอาชีพจากผลกระทบมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 🌸🌸ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานปลัด อบต.นาโต๊ะหมิงในวันและเวลาราชการ 🌸🌸โทร.075-278221 (ดู : 160) 19 เม.ย. 2564
ประกาศอบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง #เรื่องการงดจ่ายน้ำกรณีไม่ชำระค่าน้ำในกำหนดเวลาและมีหนี้ค่าน้ำประปาค้างชำระ#📢📢📢📢 (ดู : 89) 25 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ 👉👉👉การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 📢📢📢📢 (ดู : 95) 25 มี.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง การงดจ่ายน้ำกรณีไม่ชำระค่าน้ำในกำหนดเวลาและมีหนี้ค่าน้ำประปาค้างชำระ (ดู : 87) 25 มี.ค. 2564
การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 85) 25 มี.ค. 2564
การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 87) 25 มี.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (ดู : 82) 24 มี.ค. 2564
🤗🤗👉👉👉ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุที่มีการย้ายภูมิลำเนา (ย้ายสำเนาทะเบียนบ้าน) ไปยังพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ต้องไปลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ อปท.แห่งใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายนของปีนั้นๆ จึงจะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง และขอความร่วมมือท่านได้โปรดแจ้งไปยัง 👉👉👉อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยว่าท่านได้ย้ายภูมิลำเนาแล้ว มิฉะนั้น ท่านอาจเสียสิทธิในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ข้อ 8 ผู้สูงอายุใดที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่ ต่อมาผู้สูงอายุนั้นได้ย้ายภูมิลำเนาไปอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ให้ผู้สูงอายุนั้น ไปลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ นับตั้งแต่วันที่ย้ายแต่ไม่เกินเดือนพฤศจิกายนของปีนั้นๆ ทั้งนี้ ให้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ในปีงบประมาณถัดไป โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุนั้นทราบเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน ทั้งนี้ ในระหว่างปีงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นยังคงจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อไปจนกว่าจะสิ้นปีงบประมาณ 👉👉👉สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่ 👉👉👉สำนักปลัด อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 👌👌พี่ปอยPoy Trang นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ หรือหมายเลขโทรศัพท์ 075-278078 หรือ 075-278221 📢📢📢📢 (ดู : 77) 18 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์จากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง ประกาศท่อประปาแตกฉุกเฉิน มีการหยุดจ่ายน้ำใน #วันอังคารที่16มีนาคม2564เวลา10.00-14.00น.# (ดู : 78) 16 มี.ค. 2564
#ข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง มีความจำเป็นจะต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อปรับปรุง – ซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง #ในวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลาประมาณ 09.00 น. ถึงเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันดังกล่าว โดยมีรายละเอียดสถานที่ไฟฟ้าดับชั่วคราวดังนี้ (ตัดต้นไม้แนวสาย) #ถนนตรัง-สิเกาช่วงบริเวณ หน้าวัดประสิทธิชัย(วัดท่าจีน) ถึงบริเวณบ้านห้วยน้ำดำ ฝั่งขวาทาง รวมแยกขวาทาง ทั้งหมด (ดู : 80) 8 มี.ค. 2564
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (ดู : 8) 24 ก.พ. 2564
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔ (ดู : 4) 5 ก.พ. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล (ดู : 82) 5 ก.พ. 2564
ประกาศคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน (ดู : 61) 25 ม.ค. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
เลขที่ ๓๔/๓ ถ.ตรัง-สิเกา ม.๒ บ.บ้านโคกหว้าน ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ๙๒๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๗๕-๒๗๘๐๗๘ โทรสาร : ๐๗๕-๒๗๘๒๒๑
E-mail Address : natoeming6920107ming@gmail.com
Copyright © 2016. www.natoeming.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs