Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
สายด่วน นายก อบต.นาโต๊ะหมิง โทร. 093-6211133 เลขที่ 34/3 ถ.ตรัง-สิเกา ม.2 บ.บ้านโคกหว้าน ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000 โทร.075-278078 โทรสาร.075-278221
เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
  การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
  มาตรฐานการให้บริการ
  แบบประเมินความพึงพอใจ
  งานร้องเรียน/ร้องทุกข์
  คำร้องทั่วไป
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ร้องเรียนเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565
 
แผนงาน
 
  ข้อบัญญัติท้องถิ่น
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนอัตรากำลังสามปี
  การจัดการองค์ความรู้
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  คู่มือบริการประชาชน
  แผ่นพับประชาสัมพันธ์
  E-SERVICE
  นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 
รายงาน
 
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
น้อย
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙
 
นายสรวุฒิ นาคะพงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองใหญ่ - ห้วยลึก (ตอน 2) หมู่ที่ 2 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง (ดู : 4)
ประชาสัมพันธ์การยื่นขอมีบัตรประจำตัวคนพิการแบบออนไลน์ และแอปพลิเคชั่นบัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล (ดู : 10)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่องช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง พ.ศ.2565 (ดู : 13)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่ีอง นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy) พ.ศ.2565 (ดู : 33)
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน หน่วยงาน อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(1ตุลาคม 2563-30กันยายน 2564) (ดู : 20)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 9)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 12)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ๕๐-๐๐๒ จากสายหนองใหญ่ ถึงสายห้วยลึก บ้านสายหนองใหญ่ - ห้วยลึก หมู่ที่ ๒ (ตอน ๒) หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโต๊ะหมิง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ ๓,๑๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 61)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง 50-002 สายหนองใหญ่ - ห้วยลึก (ตอน 2) หมู่ที่ 2 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง (ดู : 71)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแค-ในพรุ หมู่ที่ 1 (ตอนที่ 1) ตำบลนาโต๊ะหมิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 182)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
     
 
วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายสรวุฒิ นาคะพงศ์ นายก อบต.นาโต๊ะหมิง มอบหมายให้งานไฟฟ้า ซ่อมแซ่มบำรุงโคมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยโคกหว้าน – พรุละหมาด หมู่ที่ 2 เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
📢📢ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 🗣🗣ครั้งที่ 15/2565
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
📢📢ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 🗣🗣 ครั้งที่ 14/2565
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
📢📢ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 🗣🗣 ครั้งที่ 13/2565
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
📢📢ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 🗣🗣ครั้งที่ 12/2565
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมแสดง #เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง 👉ยึดมั่นในความดี สามัคคีร่วมใจ สุจริตโปร่งใส พัฒนานาโต๊ะหมิงให้ยั่งยืน👈
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
นายสรวุฒิ นาคะพงศ์ นายก อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายวรรณะ เพชรศรีช่วง รองนายก อบต. น้อมรำลึกถึงวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2565 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (ศาลากลางจังหวัดตรัง)
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 นายสรวุฒิ นาคะพงศ์ นายก อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง นายวรรณะ เพชรศรีช่วง รองนายก อบต.พร้อมด้วย นายสราวุธ เจริญธนาสกุล นายอำเภอเมืองตรัง ร่วมกิจกรรมฟื้นฟู ดูแลต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงปลูก #ต้นศรีตรัง# ณ วัดนาเมืองเพชร หมู่ที่ 2 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
📢📢ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 🗣🗣ครั้งที่ 11/2565
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. นายสรวุฒิ นาคะพงศ์ นายกอบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง มอบหมายให้ นายวรรณะ เพชรศรีช่วง รองนายก อบต. ,นายสาโรช ท่าจีน รองนายก อบต. พร้อมด้วย,สมาชิก อบต.,ปลัด อบต.,เจ้าหน้าที่ อบต.,และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำแนวกันไฟ ณ บริเวณเกาะหวายเล็ก-ห้วยลูกปลา หมู่ที่ 5 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ช่วยเหลือน้ำสำหรับอุปโภค สำหรับครัวเรือนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ม.2,ม.5 เขตพื้นที่ตำบลนาโต๊ะหมิง
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
22 กุมภาพันธ์ 2565 อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง จัดโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย นายสรวุฒิ นาคะพงศ์ นายก อบต.นาโต๊ะหมิง เป็นประธานในพิธี กล่าวรายงาน โดย นางสาวอรพินท์ บุษบา ปลัด อบต. ณ ห้องประชุมอบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรังและ ป่าสงวนเกาะหวายเล็ก-ห้วยลูกปลา
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
ในวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นายสรวุฒิ นาคะพงศ์ นายกอบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต.,เจ้าหน้าที่อบต.,ส.อบต.ตำบลนาโต๊ะหมิง ลงพื้นที่มอบชุดอุปโภคบริโภคให้กับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตำบลนาโต๊ะหมิง
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบไปด้วย นายสรวุฒิ นาคะพงศ์ เป็นประธานกรรมการ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิงบุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน/หมู่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ ประชาคม เป็นกรรมการ โดยประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
21/09/2564 อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล) ณ ห้องประชุมอบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าชุมชน
 
วัดนาเมืองเพชร หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วัดศรัทธาธรรม (วัดนาโต๊ะหมิง) ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
สวนสาธารณะพรุละหมาด สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เหมาะสำหรับออกกำลังกาย มีเครื่องเล่นบริการหมู่ที่ ๒ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  หนังสือสั่งการ อปท.จังหวัดตรัง
   
  กระดานสนทนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
 
เรื่อง โพสโดย วันที่
 
  
   
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
เลขที่ ๓๔/๓ ถ.ตรัง-สิเกา ม.๒ บ.บ้านโคกหว้าน ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ๙๒๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๗๕-๒๗๘๐๗๘ โทรสาร : ๐๗๕-๒๗๘๒๒๑
E-mail Address : natoeming6920107ming@gmail.com
Copyright © 2016. www.natoeming.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs