Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
สายด่วน นายก อบต.นาโต๊ะหมิง โทร. 093-6211133 เลขที่ 34/3 ถ.ตรัง-สิเกา ม.2 บ.บ้านโคกหว้าน ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000 โทร.075-278078 โทรสาร.075-278221
เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
  การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
  มาตรฐานการให้บริการ
  แบบประเมินความพึงพอใจ
  งานร้องเรียน/ร้องทุกข์
  คำร้องทั่วไป
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ร้องเรียนเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แผนงาน
 
  ข้อบัญญัติท้องถิ่น
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนอัตรากำลังสามปี
  การจัดการองค์ความรู้
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  คู่มือบริการประชาชน
  แผ่นพับประชาสัมพันธ์
  แผนบริหารความสี่ยง
  E-SERVICE
  นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 
รายงาน
 
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการตรวจสอบภายใน
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
น้อย
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙
 
นายสรวุฒิ นาคะพงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2567 นับจนถึงวันที่ 9 กันยายน 2567 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2507) มีภูมิลำเนาในเขต (อบต./เทศบาล) ตามทะเบียนบ้าน แต่ยังไม่ได้ไป ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่และยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อ ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้ไปลงทะเบียนและยื่นคำขอเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 – เดือนพฤศจิกายน 2565 และเดือนมกราคม 2566 – เดือนกันยายน 2566 ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมี หลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลา ราชการ)  (ดู : 24)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลนาโต๊ะะหมิง จังหวัดตรังอันเสียต้องภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.2566 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (ดู : 42)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง การกำหนดอัตราภาษีป้ายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 39)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ดู : 50)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง การจัดโครงการแข่งขันกีฬาที่ร่วมกับท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 12-19 ตุลาคม 2565📌 ณ ลานเรือพระทุ่งแจ้ง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 📌 จึงเชิญชวนผู้สนใจส่งทีมเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬา รับสมัคร ระหว่างวันที่ 4-10 ตุลาคม 2565 สถานที่รับสมัคร ตามเอกสารดังกล่าว จำนวน 3 ชนิดกีฬา ดังนี้ 👉👉 1.การแข่งกีฬาตะกร้อ 4 ประเภท คือ 1.1 ตะกร้อลอดห่วงสากล ระดับถ้วย ก. 1.2 ตะกร้อลอดห่วงสากล ระดับถ้วย ข. 1.3 ตะกร้อลอดห่วงไทย ประชาชนทั่วไป 1.4 ตะกร้อวงเตะทน 2.การแข่งขันบาสโลบ 3.การแข่งขันไลน์แดนซ์  (ดู : 48)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง ถ.๕๐-๐๐๕ สายสะพานเคียน หมู่ที่ ๕ บ้านพรุท่อม ตำบลนาโต๊ะหมิง กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑,๓๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๑๖๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 3)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทำเล หมู่ที่ ๔ - ตำบลบางรัก ตำบลนาโต๊ะหมิง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 9)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง ถ.๕๐-๐๐๕ สายสะพานเคียน หมู่ที่ ๕ บ้านพรุท่อม ตำบลนาโต๊ะหมิง กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑,๓๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๑๖๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 12)
ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง ถ.๕๐-๐๐๕ สายสะพานเคียน หมู่ที่ ๕ บ้านพรุท่อม ตำบลนาโต๊ะหมิง กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑,๓๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๑๖๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบล นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 25)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทำเล หมู่ที่ ๔ - ตำบลบางรัก ตำบลนาโต๊ะหมิง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 18)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
     
 
📢📢ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 🗣🗣ครั้งที่ 43/2565
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายสรวุฒิ นาคะพงศ์ นายกอบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง มอบหมายให้งานไฟฟ้า ซ่อมแซมบำรุงโคมไฟสาธารณะ ข้างถนน บริเวณหมู่ที่ 1 เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
📢📢ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 🗣🗣ครั้งที่ 42/2565
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายสรวุฒิ นาคะพงศ์ นายก อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่อบต. ลงพื้นที่ล้างทำความสะอาดและล้างเศษดินบนถนน หมู่ที่ 5
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
📢📢ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 🗣🗣ครั้งที่ 41/2565
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
วันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายสรวุฒิ นาคะพงศ์ นายกอบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง มอบหมายให้งานไฟฟ้า ซ่อมแซมบำรุงโคมไฟสาธารณะข้างถนน บริเวณหมู่ที่ 2 เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. นายสุภัตร์ จริงจิตร ประธานสภาอบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 งานไฟฟ้าอบต.บำรุงรักษาซ่อมแซมโคมไฟสาธารณะที่ชำรุด บริเวณ หมู่ที่ 1 หมู่ทื่ 2 และ หมู่ที่4
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
วันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายสรวุฒิ นาคะพงศ์ นายกอบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่อบต.ซ่อมแซมโคมไฟสาธารณะหมู่ที่5 และดูระบบไฟที่ประปาหมู่ที่ 6
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเมืองตรัง ลงพื้นที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยแก่ฝูงปศุสัตว์ประชาชนตำบลนาโต๊ะหมิง
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 งานไฟฟ้าอบต.นาโต๊ะหมิง ลงพื้นที่หมู่ที่ 3 ซ่อมแซมและติดตั้งโคมไฟสาธารณะ
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
วันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. นายสรวุฒิ นาคะพงศ์ นายกอบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง และกองช่าง ติดตามงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายอบสวัสดิ์ หมู่ที่4 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนที่ได้มาตราฐานสำหรับใช้สัญจรไปมา
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
วันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นายสรวุฒิ นาคะพงศ์ นายก อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ติดตามงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรCape Seal สายสะพานเคียน หมู่ที่5 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนที่ได้มาตราฐานสำหรับใช้สัญจรไปมา
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายสรวุฒิ นาคะพงศ์ นายก อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่อบต. ล้างทำความสะอาดถนนคูน้ำใน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา39 (บ้านนาโต๊ะหมิง)
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายสรวุฒิ นาคะพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัด อบต.,รองปลัด อบต. ,หัวหน้าส่วนราชการ ,พนักงานส่วนตำบลเจ้าหน้าที่อบต.นาโต๊ะหมิง นายสันติ บุญชู กำนันตำบลนาโต๊ะหมิง และ นายสมปอง พ่วงพูล กำนันตำบลนาเมืองเพชร ร่วมพิธีเปิดงานลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ บริเวณท่าน้ำวัดนาเมืองเพชร เพื่อให้พี่น้องชาวตำบลนาโต๊ะหมิงและพี่น้องชาวตำบลนาเมืองเพชรร่วมกัน #สืบสานประเพณีลอยกระทง
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าชุมชน
 
วัดนาเมืองเพชร หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วัดศรัทธาธรรม (วัดนาโต๊ะหมิง) ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
สวนสาธารณะพรุละหมาด สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เหมาะสำหรับออกกำลังกาย มีเครื่องเล่นบริการหมู่ที่ ๒ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  หนังสือสั่งการ อปท.จังหวัดตรัง
   
  กระดานสนทนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
 
เรื่อง โพสโดย วันที่
 
  
   
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
เลขที่ ๓๔/๓ ถ.ตรัง-สิเกา ม.๒ บ.บ้านโคกหว้าน ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ๙๒๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๗๕-๒๗๘๐๗๘ โทรสาร : ๐๗๕-๒๗๘๒๒๑
E-mail Address : natoeming6920107ming@gmail.com
Copyright © 2016. www.natoeming.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs