Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
สายด่วน นายก อบต.นาโต๊ะหมิง โทร. 093-6211133 เลขที่ 34/3 ถ.ตรัง-สิเกา ม.2 บ.บ้านโคกหว้าน ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000 โทร.075-278078 โทรสาร.075-278221
เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
  การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
  มาตรฐานการให้บริการ
  แบบประเมินความพึงพอใจ
  งานร้องเรียน/ร้องทุกข์
  คำร้องทั่วไป
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ร้องเรียนเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน
 
แผนงาน
 
  ข้อบัญญัติท้องถิ่น
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนอัตรากำลังสามปี
  การจัดการองค์ความรู้
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  คู่มือบริการประชาชน
  แผ่นพับประชาสัมพันธ์
  แผนบริหารความสี่ยง
  E-SERVICE
  นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 
รายงาน
 
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการตรวจสอบภายใน
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
น้อย
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙
 
นายสรวุฒิ นาคะพงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ #สวมหมวกนิรภัย100% ใช้รถใช้ถนนอย่างมีวินัย สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งคนขับและคนซ้อน เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน #ด้วยความห่วงใยจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง (ดู : 25)
กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อมและสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี 2566 (ดู : 32)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบลนาโต๊ะหมิง ที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนบริการรถขุดเจาะบ่อน้ำตื้นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ภายใต้วัตถุประสงค์ เพื่อจัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค การเกษตร (ผู้ร้องขอจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเอง) ให้ดำเนินการยื่นเอกสารขอใช้บริการรถขุดเจาะบ่อน้ำตื้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ในวันและเวลาราชการ โดยท่านสามารถขอรับเอกสารการขอรับการสนับสนุนบริการรถขุดเจาะบ่อน้ำตื้น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้ที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง โทร. 075-278078 โทรสาร. 075-278211 (ดู : 15)
ประกาศแจ้ง วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 16.30 น. #น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล เนื่องจากจะมีการปรับปรุงล้างถังน้ำประปาหมู่บ้าน ม.1 (หนองแฟบ) ขอให้ท่านผู้ใช้น้ำสำรองน้ำประปาไว้ในช่วงเวลาดังกล่าว ขออภัยในความไม่สะดวก ณ ที่นี้ด้วย🙏🙏 (ดู : 41)
ประกาศแจ้ง วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 16.30 น. #น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล เนื่องจากจะมีการปรับปรุงล้างถังน้ำประปาหมู่บ้าน ม.3 (หนองยูง) ขอให้ท่านผู้ใช้น้ำสำรองน้ำประปาไว้ในช่วงเวลาดังกล่าว ขออภัยในความไม่สะดวก ณ ที่นี้ด้วย (ดู : 9)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง ถ.๕๐-๐๐๕ สายสะพานเคียน หมู่ที่ ๕ บ้านพรุท่อม ตำบลนาโต๊ะหมิง กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑,๓๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๑๖๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 15)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทำเล หมู่ที่ ๔ - ตำบลบางรัก ตำบลนาโต๊ะหมิง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 22)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง ถ.๕๐-๐๐๕ สายสะพานเคียน หมู่ที่ ๕ บ้านพรุท่อม ตำบลนาโต๊ะหมิง กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑,๓๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๑๖๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 23)
ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง ถ.๕๐-๐๐๕ สายสะพานเคียน หมู่ที่ ๕ บ้านพรุท่อม ตำบลนาโต๊ะหมิง กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑,๓๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๑๖๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบล นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 43)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทำเล หมู่ที่ ๔ - ตำบลบางรัก ตำบลนาโต๊ะหมิง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 30)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
     
 
วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นายสรวุฒิ นาคะพงศ์ นายก อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง มอบหมายให้งานไฟฟ้า เดินสายไฟข้างถนน บริเวณ หมู่ที่
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
📢📢ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 🗣🗣ครั้งที่ 3/2566
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นายสรวุฒิ นาคะพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง มอบหมายให้ นายวรรณะ เพชรศรีช่วง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นางโสภิญา คงศิลป์ ส.อบต.ม.4 และนางสาวมัยยีเดาะ อาแว นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นำผู้พิการในพื้นที่ ต.นาโต๊ะหมิง จำนวน 5 ราย เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดตรัง ณ อาคารศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
📢📢ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 🗣🗣ครั้งที่ 2/2566
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
วันพุธ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566 นายสรวุฒิ นาคะพงศ์ นายก อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือน้ำอุปโภคครัวเรือน ให้แก่ชาวบ้าน หมู่ที่ 5
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
วันอังคาร ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566 นายสรวุฒิ นาคะพงศ์ นายก อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง มอบหมายให้งานไฟฟ้า ลงพื้นที่หมู่ที่ 5 ซ่อมแซมโคมไฟสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในการสัญจรไป-มา และได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือน้ำสำหรับอุปโภคครัวเรือน ให้แก่ชาวบ้าน หมู่ที่ 4
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 13.00น. อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวรรณะ เพชรศรีช่วง รองนายกอบต ปลัดอบต. นิติกร นักวิเคราะห์ ,ผช.นักวิเคราะห์ ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่3 ร่วมกับปลัดอำเภอผู้ประสานงานตำบล ผญ. บ้าน หมู่ที่ 3 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและทรัพย์สินเสียหายตามมติครม. ณ ที่ประชุมหมู่บ้าน โรงเรียนบ้านห้วยเหรียง
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566 อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง นำโดยนายสรวุฒิ นาคะพงศ์ นายก อบต.นาโต๊ะหมิง คณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. ห้วหน้าส่วนราชการ พนักงาน พร้อมด้วยผู้สนับสนุนทุกท่าน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 (บ้านนาโต๊ะหมิง)
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
📢📢ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 🗣🗣ครั้งที่ 1/2566
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
📢📢ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 🗣🗣ครั้งที่ 49/2565
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
📢📢ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 🗣🗣ครั้งที่ 48/2565
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
วันที่ 1 มกราคม 2566 เวลา 19.30น. นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยปภ.จังหวัดตรัง ผู้บังคับการจังหวัดตรัง ลงตรวจเยี่ยมจุดตรวจร่วมบริเวณหน้าอบต.นาโต๊ะหมิง โดยมี นายสรวุฒิ นาคะพงศ์ นายกอบต.นาโต๊ะหมิง/เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.หนองตรุด/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/ฝ่ายปกครอง/และสมาชิกอปพร.อบต.นาโต๊ะหมิงให้การต้อนรับ ในครั้งนีได้มีการพบปะพูดคุยและให้โอวาทแก่ผู้ที่ปฎิบัติหน้าที่เรื่องความปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรบนท้องถนน และได้มอบของเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกท่าน
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโต๊ะหมิง จัดโครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย (ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโต๊ะหมิง โดยมีนายสรวุฒิ นาคะพงศ์ นายก อบต.นาโต๊ะหมิง คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ครู เด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมกับเด็กๆ ขอให้มีความสุขตลอดปี 2566 ตลอดไป
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายสรวุฒิ นาคะพงศ์ นายกอบต.นาโต๊ะหมิง ร่วมพิธีเปิด “โครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
วันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายสรวุฒิ นาคะพงศ์ นายก อบต.นาโต๊ะหมิง ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาโต๊ะหมิง ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาร่างแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2566 ตลอดจนเรื่องอื่นๆ
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าชุมชน
 
วัดนาเมืองเพชร หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วัดศรัทธาธรรม (วัดนาโต๊ะหมิง) ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
สวนสาธารณะพรุละหมาด สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เหมาะสำหรับออกกำลังกาย มีเครื่องเล่นบริการหมู่ที่ ๒ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  หนังสือสั่งการ อปท.จังหวัดตรัง
   
  กระดานสนทนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
 
เรื่อง โพสโดย วันที่
 
  
   
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
เลขที่ ๓๔/๓ ถ.ตรัง-สิเกา ม.๒ บ.บ้านโคกหว้าน ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ๙๒๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๗๕-๒๗๘๐๗๘ โทรสาร : ๐๗๕-๒๗๘๒๒๑
E-mail Address : natoeming6920107ming@gmail.com
Copyright © 2016. www.natoeming.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs