Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
เลขที่ ๓๔/๓ ถ.ตรัง-สิเกา ม.๒ บ.บ้านโคกหว้าน ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ๙๒๐๐๐ โทร.๐๗๕-๒๗๘๐๗๘ โทรสาร.๐๗๕-๒๗๘๒๒๑
เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
  การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
  งานร้องเรียน/ร้องทุกข์
  มาตรฐานการให้บริการ
  แบบประเมินความพึงพอใจ
  คำร้องทั่วไป
 
แผนงาน
 
  ข้อบัญญัติท้องถิ่น
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนอัตรากำลังสามปี
  การจัดการองค์ความรู้
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  คู่มือบริการประชาชน
  แผ่นพับประชาสัมพันธ์
 
รายงาน
 
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
น้อย
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙
 
นายสรวุฒิ นาคะพงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๖๕ (ดู : 10)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง บัญชีรายการและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ดู : 38)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลนาโต๊ะหมิง จังหวัดตรัง อันต้องเสียภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  (ดู : 10)
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง (ดู : 56)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง (ดู : 45)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ๕๐-๐๐๒ จากสายหนองใหญ่ ถึงสายห้วยลึก บ้านสายหนองใหญ่ - ห้วยลึก หมู่ที่ ๒ (ตอน ๒) หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโต๊ะหมิง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ ๓,๑๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 17)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง 50-002 สายหนองใหญ่ - ห้วยลึก (ตอน 2) หมู่ที่ 2 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง (ดู : 30)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแค-ในพรุ หมู่ที่ 1 (ตอนที่ 1) ตำบลนาโต๊ะหมิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 129)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแค - ในพรุ หมู่ที่ 1 (ตอน 1) ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  (ดู : 114)
ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแค-ในพรุ หมู่ที่ 1 ตำบลนาโต๊ะหมิง (ดู : 118)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
     
 
21/09/2564 อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล) ณ ห้องประชุมอบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
18/09/2564 อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ เลตรังบูติค รีสอร์ท ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดย นายประสพ ทองย้อย นายกอบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เป็นประธาน และ นางสาวอรพินท์ บุษบา ปลัด อบต.กล่าวรายงาน * ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดตรัง*
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง #จัดโครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยนายประสพ ทองย้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางสาวอรพินท์ บุษบา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กล่าวรายงานโครงการฯ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการจำนวน 12 คน ตามมาตรการ แนวทางปฏิบัติ ประกาศ และคำสั่งป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
ภายใต้มาตรการการป้องกัน กลุ่มเป้าหมายไม่เกิน 20 คน😘😘😘😘 #โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพปี2564 #อาชีพเฉพาะทางการการทำน้ำพริกและสายแมสคล้องคอ#
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
ภายใต้มาตรการการป้องกัน กลุ่มเป้าหมายไม่เกิน 20 คน😘😘😘😘 #โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพปี2564 #อาชีพเฉพาะทางการทำสเปรย์แอลกอฮอล์#
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
23 กรกฎาคม 2564 นายก อบต. รองนายก อบต. ปลัด อบต. รองปลัด อบต. พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ร่วมถวายเทียนพรรษาพร้อมของบริวาร ณ วัดศรัทธาธรรม (นาโต๊ะหมิง) และวัดนาเมืองเพชร #ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์โปรดรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวายเทียนคู่นี้ พร้อมกับของบริวาร ไว้ ณ อุโบสถนี้ เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษา ขออานิสงส์แห่งการถวายคู่ เทียน เพื่อเป็นพุทธบูชา ตลอดพรรษานี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดา บิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ#
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
23 กรกฎาคม 2564 เลขานุการนายก อบต. รองปลัด อบต.พร้อมด้วยพนักงาน อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง #ล้างระบบถังประปา(หน่วยที่ 2)วัดนาเมืองเพชร#
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
#บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง ร่วมกับ อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รุ่นที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 โดย นายประสพ ทองย้อย นายกอบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิด😊😊😊
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
22 กรกฎาคม 2564 อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปี 2564
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
#สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย มอบถุงยังชีพพร้อมด้วยเงิน จำนวน 500 บาทในการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง จำนวน 1 ชุด โดยนายประสพ ทองย้อย นายก อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง พร้อมด้วย นางมัลลิกา วรตันติ เลขานุการนายก.อบต และ นางสาวเนตรนภา ช่วยขาว นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 😊😊😊
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
ประชาสัมพันธ์ 👉ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน👈 #มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า#
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
📢📢ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 🗣🗣ครั้งที่ 26/2564 #เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้ อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 นายประสพ ทองย้อย นายกอบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง พร้อมด้วย รองนายก/เลขานุการนายก/รองปลัด อบต/หัวหน้าสำนักปลัด/และเจ้าหน้าที่ มอบข้าวกล่อง พร้อมน้ำดื่ม ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาโต๊ะหมิง ที่ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากฝนตกติดต่อกันหลายวัน###
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
นายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิด
##โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำอบต.นาโต๊ะหมิง
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 😊ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2564 😊
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าชุมชน
 
วัดนาเมืองเพชร หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วัดศรัทธาธรรม (วัดนาโต๊ะหมิง) ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
สวนสาธารณะพรุละหมาด สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เหมาะสำหรับออกกำลังกาย มีเครื่องเล่นบริการหมู่ที่ ๒ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  หนังสือสั่งการ อปท.จังหวัดตรัง
   
  กระดานสนทนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
 
เรื่อง โพสโดย วันที่
 
  
   
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
เลขที่ ๓๔/๓ ถ.ตรัง-สิเกา ม.๒ บ.บ้านโคกหว้าน ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ๙๒๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๗๕-๒๗๘๐๗๘ โทรสาร : ๐๗๕-๒๗๘๒๒๑
E-mail Address : natoeming6920107ming@gmail.com
Copyright © 2016. www.natoeming.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs