Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
สายด่วน นายก อบต.นาโต๊ะหมิง โทร. 093-6211133 เลขที่ 34/3 ถ.ตรัง-สิเกา ม.2 บ.บ้านโคกหว้าน ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000 โทร.075-278078 โทรสาร.075-278221
เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
  การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
  มาตรฐานการให้บริการ
  แบบประเมินความพึงพอใจ
  งานร้องเรียน/ร้องทุกข์
  คำร้องทั่วไป
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ร้องเรียนเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แผนงาน
 
  ข้อบัญญัติท้องถิ่น
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนอัตรากำลังสามปี
  การจัดการองค์ความรู้
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  คู่มือบริการประชาชน
  แผ่นพับประชาสัมพันธ์
  E-SERVICE
  นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 
รายงาน
 
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
น้อย
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙
 
นายสรวุฒิ นาคะพงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
เทศบาลนครตรังได้จัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด " โครงการก่อสร้างโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยด้วยเทคโนโลยีเตาเผาและแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า" ซึ่งจะทำการศึกษาที่ตั้งโครงการในพื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ในวันอาทิตย์ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 12.00 น. ณ โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง จึงขอความร่วมมือประชาชน หมู่ที่2 หมู่ที3 และหมู่ที่6 เข้าร่วมประชุม ตามวันเวลาและสถานที่ข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน (ดู : 9)
เรื่อง การคิดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 18)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 28)
แบบสอบถามรับฟังคิดเห็นและ QR Code ร่างกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .....  (ดู : 44)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง ผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ดู : 32)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 33)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 33)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ๕๐-๐๐๒ จากสายหนองใหญ่ ถึงสายห้วยลึก บ้านสายหนองใหญ่ - ห้วยลึก หมู่ที่ ๒ (ตอน ๒) หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโต๊ะหมิง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ ๓,๑๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 87)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง 50-002 สายหนองใหญ่ - ห้วยลึก (ตอน 2) หมู่ที่ 2 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง (ดู : 88)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแค-ในพรุ หมู่ที่ 1 (ตอนที่ 1) ตำบลนาโต๊ะหมิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 206)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
     
 
วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายสรวุฒิ นาคะพงศ์ นายกอบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัด อบต.,รองปลัด อบต. ,หัวหน้าส่วนราชการ ,พนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องที่ ประชาชนตำบลนาโต๊ะหมิง ร่วมยินดีต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิทย์ วงษ์สุวรรณ) ได้เดินทางตรวจราชการในพื้นที่ จ.ตรัง เพื่อรับทราบสถานการณ์น้ำและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำ ณ โครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายสรวุฒิ นาคะพงศ์ นายก อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อบต. ลงพื้นที่ตัดแต่งกิ่งไม้พาดสายไฟ บริเวณ หมู่ที่ 6 (บ้านควนสระแก้ว) เพื่ออำนวยความสะดวกและเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เข้าฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก บริเวณบ้านพักคนงาน จำนวน 160 หลังคาเรือน ของ บริษัท เอเซียแปซิฟิค จำกัด
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายสรวุฒิ นาคะพงศ์ นายก อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่อบต. ลงพื้นที่ล้างทำความสะอาดและล้างเศษดินบริเวณบนถนน บริเวณหมู่ที่ 6 (บ้านควนสระแก้ว)
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 25654 เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ตรัง ลงพื้นที่สำรวจรังวัดที่ดิน ส.ป.ก.แปลงโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม ม.1 ต.นาโต๊ะหมิง (เพื่อใช้ในการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน)
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นางสาวอรพินท์ บุษบา ปลัด อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ลงพื้นที่ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและสิ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการและปลอดภัย ราย นายวินัย หลงละเลิง
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
วันอังคาร ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565 งานไฟฟ้าอบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ลงพื้นที่ ดึงติดตั้งสายไฟ บริเวณประปาหนองแฟบ และซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด บริเวณ หมู่ที่ 1 (บ้านนาโต๊ะหมิง )
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
📢📢ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 🗣🗣ครั้งที่ 29/2565
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565 อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง นำโดย นายสรวุฒิ นาคะพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัด อบต.,รองปลัด อบต. ,หัวหน้าส่วนราชการ ,พนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ #จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ (วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) โดยร่วมกัน บำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะ ทำความสะอาด ณ บริเวณ #วัดศรัทธาธรรม (นาโต๊ะหมิง)
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 งานไฟฟ้า ลงพื้นที่ย้ายลำโพง หมู่ที่ 3 (บ้านห้วยเหรียง) และตัดแต่งต้นไม้ล้มพาดสายไฟ บริเวณไหล่ทางถนน หมู่ที่ 6 (บ้านควนสระแก้ว) เพื่ออำนวยความสะดวกและเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
📢📢ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 🗣🗣ครั้งที่ 28/2565
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
วันอังคาร ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 งานไฟฟ้า อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง บำรุงรักษาซ่อมแซมโคมไฟสาธารณะที่ชำรุด บริเวณ หมู่ที่ 6 (บ้านควนสระแก้ว) )
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
📢📢ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 🗣🗣ครั้งที่ 27/2565
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นายสรวุฒิ นาคะพงศ์ นายกอบต. มอบหมายให้ นายวรรณะ เพชรศรีช่วง รองนายกอบต. และนาย ประวิทย์ ฮกทา รองปลัด ร่วมกับ อำเภอเมืองตรัง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ตำรวจภูธรหนองตรุด และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ลานรับซื้อปาล์มน้ำมัน 4 แห่ง ในตำบลนาโต๊ะหมิง
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
วันพุธ ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือน้ำสำหรับอุปโภคครัวเรือน ให้แก่ชาวบ้าน หมู่ที่ 5 ( บ้านพรุท่อม )
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าชุมชน
 
วัดนาเมืองเพชร หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วัดศรัทธาธรรม (วัดนาโต๊ะหมิง) ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
สวนสาธารณะพรุละหมาด สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เหมาะสำหรับออกกำลังกาย มีเครื่องเล่นบริการหมู่ที่ ๒ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  หนังสือสั่งการ อปท.จังหวัดตรัง
   
  กระดานสนทนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
 
เรื่อง โพสโดย วันที่
 
  
   
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
เลขที่ ๓๔/๓ ถ.ตรัง-สิเกา ม.๒ บ.บ้านโคกหว้าน ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ๙๒๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๗๕-๒๗๘๐๗๘ โทรสาร : ๐๗๕-๒๗๘๒๒๑
E-mail Address : natoeming6920107ming@gmail.com
Copyright © 2016. www.natoeming.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs